Vice President of European Affairs, European Pharmaceutical Students' Association (EPSA)